loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Quy Trình Quản Lý Chứng Từ Chất Thải Nguy Hại

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(CẤP VÀ TIẾP NHẬN LIÊN 6 TỪ CHỦ NGUỒN THẢI)

1. Yêu cầu:

Sau khi Chủ nguồn thải được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký quản lý chất thải nguy hại (CTNH), chủ nguồn thải được cấp ngay một (01) cuốn chứng từ CTNH và khi sử dụng hết sẽ phải đăng ký để được cấp cuốn chứng từ CTNH mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc quản lý chứng từ nhằm xác nhận việc chuyển giao trách nhiệm giữa Chủ nguồn thải và Chủ vận chuyển, Chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH; Quản lý việc lưu giữ, xử lý thông tin, dữ liệu, kiểm tra giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Thủ tục gồm:

  1. Đơn đăng ký cấp chứng từ CTNH (theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường qui định).
  2. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (bản photo).
  3. Cuốn chứng từ chất thải nguy hại (cũ) đã sử dụng hết chứng từ chuyển giao được Sở Tài nguyên và môi trường cấp gần nhất (trường hợp cấp chứng từ CTNH  cho lần  tiếp theo).

3. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

+ Hồ sơ đăng ký cấp chứng từ CTNH:

– Chủ nguồn thải nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng từ CTNH tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Tại Sở Tài nguyên và môi trường, Số 63, Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, quận 1.

– Thời gian xem xét cấp Chứng từ trong vòng 2 ngày.

– Lệ phí: hiện nay không thu phí (sau này có thể thu phí khi có qui định hướng dẫn của Cục Bảo vệ Môi trường).

+ Tiếp nhận liên 6 từ chủ nguồn thải

– Chủ nguồn thải có thể gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện liên 6. Nơi nhận  Phòng quản lý chất thải rắn-Sở Tài nguyên và Môi trường, Số 63, Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Lưu ý:

  1. Chủ nguồn thải CTNH xuất một bộ Chứng từ CTNH (gồm 6 liên) mỗi khi thực hiện một lần chuyển giao CTNH cho chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ. Chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ kê khai và xác nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và khi đã hoàn thành xử lý, tiêu huỷ CTNH.
  2. Chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm yêu cầu, nhắc nhở Chủ vận chuyển, Chủ xử lý, tiêu hủy CTNH để đảm bảo nhận lại liên 5 (từ chủ vận chuyển)  và  liên 6 (từ chủ xử lý, tiêu huỷ). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chuyển giao CTNH cho chủ vận chuyển, nếu không nhận được liên 5 và liên 6 của Chứng từ CTNH từ Chủ xử lý, tiêu huỷ thì phải có trách nhiệm báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp theo dõi, xử lý
  3. Chủ nguồn thải lưu liên 1 & liên 5gửi liên 6 cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được liên 5, liên 6 từ chủ xử lý, tiêu huỷ cuối cùng.

3. Qui trình thực hiện cấp:

3.1 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng từ chất thải nguy hại:

– Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tiếp nhận

– Thời gian:

+ Sáng   : Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

+ Chiều  :  13 giờ 30 đến 16 giờ 30

3.2 Xem xét cấp chứng từ CTNH (Phòng Quản lý chất thải rắn thực hiện)

Bước 1: Văn thư đến:

– Tiếp nhận hồ sơ

– Chuyển Lãnh đạo (phân công Cán bộ phụ trách  quận/huyện xem xét cấp).

-Vào Sổ Theo dõi

– Thời gian ½ ngày.

Bước 2. Cán bộ xem xét cấp chứng từ CTNH:

+ Điều kiện đủ được cấp chứng từ CTNH:

– Đã nhận đủ liên 6 từ chủ nguồn thải so với chứng từ đã cấp

+  Trường hợp từ chối cấp chứng từ:

– Chưa nhận đủ liên 6 so với chứng từ đã cấp

+ Báo cáo Lãnh đạo phòng:

– Chứng từ ghi không đúng, chưa gửi đủ liên 6 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc các vấn đề khác

– Có văn bản đề nghị, yêu cầu (nếu cần thiết) được sự đồng ý của Lãnh đạo phòng.

– Thời gian:  1 ngày

Bước 3.  Văn thư phòng chuyển hồ sơ ra bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ:

– Thời gian:

+Sáng 10 giờ đến 11 giờ

+ Chiều 3 giờ đến 4 giờ

Gồm:

+ Chứng từ cấp cho chủ nguồn thải được đóng dấu giáp lai của Sở lên mỗi bộ chứng từ  (6 liên).

+ Sổ đăng ký quản lý CTNH của Chủ nguồn thải

+ Cuốn chứng từ cũ (trường hợp cấp cho các lần tiếp theo)

– Vào Sổ theo dõi

– Ký nhận,….

Thời gian: ½ ngày

Bước 4. Lưu hồ sơ:

– Lưu theo trình tự hồ sơ, theo từng đơn vị và có file lưu riêng (cán bộ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm theo dõi, lưu,  báo cáo).

Tổng cộng thời gian qui trình thực hiện: 2 ngày làm việc

4. Qui trình tiếp nhận liên 6 từ chủ nguồn thải

4.1 Văn thư đến:

- Tiếp nhận liên 6 từ chủ nguồn thải

– Chuyển Cán bộ phụ trách quận/ huyện hoặc cán bộ được lãnh đạo phòng phân công theo dõi.

4.2  Cán bộ phụ trách quận/huyện hoặc cán bộ trực tiếp theo dõi:

Bước 2: Kiểm tra sự kê khai, ký xác nhận đầy đủ của chứng từ  theo qui định tại thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.

Bước 3: Báo cáo Lãnh đạo phòng trường hợp chứng từ CTNH không xác nhận đầy đủ hoặc không hợp lệ.

Bước 4: Ra văn bản yêu cầu chủ nguồn thải phải điều chỉnh, khắc phục hoặc có biện pháp xử lý,… và trình Lãnh đạo phòng ký xác nhận.

Bước 5: Nhập dữ liệu vào máy lưu trữ, theo dõi và lưu chứng từ  CTNH vào hồ sơ của từng chủ nguồn thải trong tủ hồ sơ. 

Bước 6: 3 tháng thực hiện 1 lần

+ Đối chiếu, So sánh thành phần, số lượng chất thải nguy hại chuyển giao từ chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH.

+ Đề xuất các giải pháp xử lý đối với trường hợp thành phần, số lượng  chuyển giao chất thải nguy hại giữa chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ không thống nhất với nhau

…………….(1)………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ………….

1. Phần khai chung:

– Tên Chủ nguồn thải:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:                               Fax:

– Mã số QLCTNH:

2. Số lượng xin cấp:               1 cuốn/1lần           Cấp lần thứ:……(2)……….

3. Thống kê chứng từ CTNH sử dụng:

(Thống kê chứng từ chất thải nguy hại sử dụng ở lần cấp gần nhất)

– Số lượng chứng từ CTNH được sử dụng:……………… chuyển giao cho Công ty vận chuyển hoặc đơn vị xử lý:…… (3)……………………….. số lần:…

– Số lượng chứng từ CTNH thất thoát (tẩy xoá hoặc bị mất)*:

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp Chứng từ CTNH.

………………….(4)…………………

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

(1): Tên chủ nguồn thải:

(2): Tổng số lần cấp

(3): Tên Công ty vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ CTNH

(4): Thủ trưởng hay người được uỷ nhiệm của tổ chức đăng ký xin cấp chứng từ CTNH.

 * Trong trường hợp, chứng từ ghi sai, chủ nguồn thải không được tẩy xoá mà phải sử dụng bộ chứng từ khác để chuyển giao. Bộ chứng từ ghi sai phải được giữ lại trong cuốn chứng từ chất thải nguy hại, không được tách rời khỏi cuốn chứng từ CTNH.

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

                                         Tp. Hồ Chí Minh ngày:

GIẤY XÁC NHẬN CẤP CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

Tên Chủ nguồn thải:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số QLCTNH:……………………………………………………………………………………………………

Lần cấp:………………………………………………………………………………………………………………..

Số cuốn chứng từ (1lần):……………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp chứng từ Chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải. Sở Tài nguyên và Môi trường đống ý cấp chứng từ Chất thải nguy hại cho chủ nguồn thải có tên như trên.

 Chủ nguồn thải

(ký, ghi rỏ họ tên)

 

Cán bộ chịu trách nhiệm xem xét cấp chứng từ CTNH

 ( đơn vị P. QLCTR)

(ký, ghi rỏ họ tên)

Lãnh đạo phòng

Quản lý Chất thải rắn

 

 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

                Tp. Hồ Chí Minh ngày:

GIẤY XÁC NHẬN CẤP CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

Tên Chủ nguồn thải:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số QLCTNH:……………………………………………………………………………………………………

Lần cấp:………………………………………………………………………………………………………………..

Số cuốn chứng từ (1lần):……………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét hồ sơ xin cấp chứng từ Chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải. Sở Tài nguyên và Môi trường đống ý cấp chứng từ Chất thải nguy hại cho chủ nguồn thải có tên như trên.

 

 Chủ nguồn thải

(ký, ghi rỏ họ tên)

 

Cán bộ chịu trách nhiệm xem xét cấp chứng từ CTNH

 ( đơn vị P. QLCTR)

(ký, ghi rỏ họ tên)

Lãnh đạo phòng

Quản lý Chất thải rắn

 

 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

              Tp. Hồ Chí Minh ngày:

BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG TỪ CTNH

(Số:             /CTR)

Đơn vị nộp :……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Mã số QLCTNH:……………………………………………………………………………………………..

Lần đăng ký cấp:…………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký cấp chứng từ CTNH (theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường qui định).

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (photo).

– Cuốn chứng từ chất thải nguy hại (cũ) đã sử dụng hết chứng từ chuyển giao được Sở Tài nguyên và môi trường cấp gần nhất (trường hợp cấp chứng từ CTNH  cho lần  tiếp theo).

– Hẹn ngày cấp:  sáng □  chiều  □ ngày:……………..

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:……………………………………………………..

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

             Tp. Hồ Chí Minh ngày:

BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG TỪ CTNH

(Số:             /CTR)

Đơn vị nộp :……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Mã số QLCTNH:……………………………………………………………………………………………..

Lần đăng ký cấp:…………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký cấp chứng từ CTNH (theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường qui định).

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (photo).

– Cuốn chứng từ chất thải nguy hại (cũ) đã sử dụng hết chứng từ chuyển giao được Sở Tài nguyên và môi trường cấp gần nhất (trường hợp cấp chứng từ CTNH  cho lần  tiếp theo).

– Hẹn ngày cấp:  sáng □  chiều  □ ngày:……………..

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:……………………………………………………..

Comments are closed.

Liên hệ với chúng tôi