loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Dịch vụ pháp lý

Công ty TNHH Môi Trường Phú Hà nhận tư vấn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực môi trường như:

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
 • Lập cam kết bảo vệ môi trường.
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
 • Lập hồ sơ xử lý nước thải.
 • Lập hồ sơ xử lý khí thải.
 • Hồ sơ xả nước thải.
 • Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động.
 • Giấy phép khai thác nước ngầm.
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước các cấp: Bộ TNMT, Sở TNMT các tỉnh.
 • Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt các cấp: Bộ TNMT, Sở TNMT các tỉnh.


Liên hệ với chúng tôi